skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, een orgaan of instantie die aan Call2Action
  opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten, c.q. degene die aan Call2Action
  werkzaamheden opdraagt en/of Call2Action verzoekt een offerte uit te brengen;
 • Call2Action: de besloten vennootschap Call2Action Media B.V., gevestigd te (1114 BC)
  Amsterdam-Duivendrecht aan de MediArena 2, opdrachtnemer van Opdrachtgever, gebruiker
  van deze voorwaarden, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
  71382984;
 • Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Call2Action zich jegens Opdrachtgever
  verbindt tot het leveren van Diensten;
 • Diensten: het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten, voortvloeiend uit de
  Overeenkomst, gericht op of samenhangende met de ontwikkeling en exploitatie van
  interactieve mediaconcepten en –formats, ten behoeve van Opdrachtgever, een en ander in de
  ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in
  de offerte/opdrachtbevestiging.

Algemene bepalingen en toepasselijkheid

Artikel 1.
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en voorstellen van
Call2Action, op alle door Call2Action gesloten overeenkomsten en op alle door Call2Action verrichte
handelingen en/of Diensten. Deze voorwaarden worden geacht aan Opdrachtgever bekend te zijn
en tussen Call2Action en Opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra Opdrachtgever enig
geschrift of enige e-mail heeft ontvangen, waarop wordt verwezen naar deze voorwaarden.

Artikel 2.
a) Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Call2Action deze schriftelijk, per e-mail
of mondeling aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
b) De uitvoering van de Opdracht c.q. levering van de Diensten vangt aan op het moment dat
partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Wanneer een uitdrukkelijke
bevestiging achterwege blijft, wordt dit moment te zijn aangebroken op het moment dat
Call2Action met medeweten van Opdrachtgever feitelijk met de werkzaamheden is gestart.

Artikel 3.
Overeenkomsten of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen
verbindend indien deze door Call2Action schriftelijk zijn bevestigd aan Opdrachtgever. Eventueel
overeengekomen afwijkingen reiken niet verder dan de situatie waarop zij uitdrukkelijk zien en
geven de Opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten.

Artikel 4.
a) Call2Action wijst de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
b) Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden onverhoopt nietig zijn of
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.
Call2Action en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, met inachtneming
van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
c) Telkens wanneer zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is
geregeld, wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.
d) Ook indien Call2Action niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Call2Action het recht
verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.

Aanbiedingen, vergoedingen en betaling

Artikel 5.
a) De vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is aan Call2Action vloeit voort uit de Offerte,
tenzij daarvan schriftelijk of per e-mail wordt afgeweken. Indien en voor zover Call2Action
werkzaamheden verricht zonder schriftelijke vastlegging van de verschuldigde vergoeding,
wordt deze berekend en vastgesteld aan de hand van de gebruikelijke tarieven.
b) De door Call2Action uitgebrachte offertes, prijsvoorstellen of gedane aanbiedingen (hierna
gezamenlijk: “Offertes”) zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes
zijn geldig gedurende 14 (veertien) dagen, tenzij anders aangegeven.
c) De in een Offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin
genoemde Diensten, gebaseerd op de vergoedingen c.q. tarieven geldend op de dag van de
Offerte, exclusief omzetbelasting.
d) Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is
uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld inflatiecorrecties, lonen en/of prijzen
een wijziging ondergaan, is Call2Action gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Call2Action hierover andere
afspraken hebben gemaakt.
e) Indien buiten hetgeen in de Offerte is omschreven nog andere Diensten worden geleverd, dan
worden deze afzonderlijk in rekening gebracht. Alle (bijkomende) kosten, zoals – maar niet
uitsluitend bestaande uit – reis-, verblijf- en verzendkosten, zijn voor rekening van
Opdrachtgever, ook als deze niet in de Offerte zijn opgenomen.
f) Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is Call2Action gerechtigd om tussentijdse
voorschotten en/of aanbetalingen van Opdrachtgever te verlangen.
g) De vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is aan Call2Action wordt, zo nodig vermeerderd
met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, inclusief de verschuldigde
omzetbelasting, op door Call2Action te bepalen tijdstippen en wijze aan Opdrachtgever in
rekening gebracht.
h) Opdrachtgever kan Call2Action niet aan haar Offerte houden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
i) Call2Action is gerechtigd om iedere uitgebrachte Offerte en/of een verstrekte of aangeboden
korting daarop, geheel of gedeeltelijk in te trekken, voor zover deze nog niet door
Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail is aanvaard.
j) Een samengestelde prijsopgave in een Offerte verplicht Call2Action niet tot het naleven van
een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
k) Offertes c.q. de daarin opgenomen aanbiedingen, tarieven of voorwaarden gelden niet
automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6.
a) Onverminderd afwijkende schriftelijke afspraken, zal Opdrachtgever facturen van Call2Action
voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door middel van storting ten gunste van
een door Call2Action aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting of
verrekening. In afwijking daarvan dienen voorschotten/aanbetalingen steeds terstond te
worden voldaan.
b) Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op.
c) Indien Opdrachtgever niet binnen de onder a) van dit artikel genoemde termijn of een nadere
overeengekomen afwijkende termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en heeft Call2Action, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de
eerste vervaldag aan Opdrachtgever de kosten en wettelijke rente in rekening te brengen tot
op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten van
Call2Action.
d) Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ontstaan ten gevolge van
incassering van de vordering komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke
incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke
Incassokosten (ook wel: “Wet Incassokosten”). Deze kosten bedragen ten minste 15% van het
door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40.
e) Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de gezamenlijke Opdrachtgevers
hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag, voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht.

Uitvoering van de Opdracht

Artikel 7.
a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens c.q. informatie, welke Call2Action naar diens
oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig,
in de door Call2Action gewenste vorm en formaat, alsook op de gewenste wijze en het door
Call2Action te noemen moment, ter beschikking van Call2Action te stellen. Opdrachtgever is
zelf verantwoordelijk voor het houden van een back-up of kopieën van eventuele aan
Call2Action ter beschikking te stellen stukken.
b) Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor
de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de aan Call2Action ter beschikking gestelde
gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever is
tevens zelf verantwoordelijk voor en garandeert dat de (beoogde) Diensten, alsmede het
programma c.q. het platform waarvan de Diensten onderdeel uitmaken, voldoen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Call2Action, zoals nader is
uitgewerkt in Artikel 13 van deze algemene voorwaarden, volledig voor alle eventuele
aanspraken van derden (waaronder instanties, personen en toezichthouders) die door de
Diensten c.q. het gebruik ervan schade lijden of claims indienen.
c) Call2Action heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten – en dus de
levering c.q. uitvoering van de Diensten te verschuiven – tot het moment dat Opdrachtgever
aan de voorwaarden uit dit artikel heeft voldaan. Niettemin is Opdrachtgever na bevestiging
van de opdracht het honorarium verschuldigd. Het niet- of later aanleveren van de door
Call2Action verzochte informatie en gegevens ontslaat Opdrachtgever dus niet van zijn tijdige
betalingsverplichting.
d) De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voor Call2Action ontstane extra kosten
door het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens /
informatie zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
e) Indien is overeengekomen en/of bevestigd dat Call2Action een ontwerp c.q. voorstel maakt
voor de levering van bepaalde Diensten, dan zal zij dit ontwerp eerst ter beoordeling
voorleggen aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever hierop niet of niet tijdig (dat wel zeggen
niet binnen vijf (5) werkdagen) reageert, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan
met het ontwerp.
f) Het niet, niet tijdig, niet volledig aanleveren van de juiste informatie, of het niet reageren op
een ontwerp van Call2Action, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 8.
a) Call2Action zal de Opdracht naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren. Call2Action aanvaardt een inspanningsverplichting die zij
telkens terdege zal vervullen, maar kan geen garantie verstrekken of instaan voor het
bereiken van enig beoogd resultaat.
b) Call2Action heeft het recht om – zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever – de levering
van Diensten te weigeren, te wijzigen of te staken. Eén en ander kan bijvoorbeeld het geval
zijn indien (naar het oordeel van Call2Action, toezichthouders of (andere) wettelijke
instantie(s)) de strekking, vorm of inhoud van de Diensten aanstootgevend is, in strijd met de
goede zeden of anderszins de belangen van Call2Action en/of derden schaadt. Weigering,
wijziging of staking van de campagne levert geen wanprestatie door Call2Action op.
c) Eventuele derden die Call2Action voor de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt
hebben eveneens het recht om in bijzondere situaties – ook tussentijds – met opgaaf van
redenen Diensten te weigeren en te verzoeken een bepaalde Opdracht te wijzigen. Indien dat
gebeurt, zal Call2Action zich inspannen om zo spoedig mogelijk de Opdracht (eventueel in
gewijzigde vorm) te herinrichten. Opdrachtgever kan zich in deze gevallen niet op
schadevergoeding beroepen.
d) Indien door het voorgaande of om andere redenen Call2Action gehouden is om meerwerk te
verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien
Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet uitdrukkelijk toestemming
heeft verleend.

Intellectueel Eigendom

Artikel 9.
a) Call2Action behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever.
b) Zonder schriftelijke toestemming van Call2Action staat het Opdrachtgever niet vrij om de
onder a) genoemde producten, bezien in de ruimste zin des woords, al dan niet met
inschakeling van derden, op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever een boete aan Call2Action
van € 1.000 per overtreding alsmede een boete van € 100 per dag dat de overtreding
voortduurt, niet tegenstaande het recht van Call2Action om ter zake een reële vergoeding van
haar schade te vorderen.
c) Call2Action behoudt zich te allen tijde het recht om de informatie en kennis die zij opdoet bij
de uitvoering van de Diensten voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aanvangsafspraken

Artikel 10.
a) Indien en voor zover in een Offerte een start- of andere datum wordt vermeld voor een
project waarin de Diensten zijn betrokken, geldt deze datum steeds als indicatieve startdatum.
Aan deze datum kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk is
overeengekomen dat er sprake is van een “fatale” ingangsdatum.
b) De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door
Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Call2Action de
Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de
overeengekomen plaatsingstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Retentierecht

Artikel 11.
Call2Action is gerechtigd om de afgifte van zaken die zij van de zijde van Opdrachtgever heeft
ontvangen op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever alle betalingen aan Call2Action heeft
voldaan.

Overmacht

Artikel 12.
a) Call2Action is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting in geval van Overmacht.
Dat wil zeggen: indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.
b) Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt in deze
algemene voorwaarden onder Overmacht verstaan: alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Call2Action geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Call2Action niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval
(doch niet uitsluitend) begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, brand, oproer,
vandalisme, sabotage, boycot, werkstaking in het bedrijf van Call2Action of bij door haar
ingeschakelde derden, zodanig ziekteverzuim van personeel van Call2Action dat de uitvoering
van de Overenkomst ernstig wordt belemmerd, alsmede iedere externe fysieke of digitale
blokkade.
c) Call2Action heeft ook het recht zich op Overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Call2Action aan haar verplichtingen had moeten
voldoen.
d) Gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt, zijn partijen gerechtigd hun
verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 (één)
maand is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
e) Wanneer Call2Action ten tijde van het intreden van Overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Call2Action
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in
rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een
afzonderlijke Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Artikel 13.
a) De aansprakelijkheid van Call2Action is beperkt tot de directe schade die het rechtstreekse
gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) van Call2Action
in de uitvoering van (de) Overeenkomst(en). De hoogte van de schade waarvoor Call2Action
aansprakelijk is, wordt in alle gevallen gemaximaliseerd tot het bedrag van de voor die
Overeenkomst bedongen prijs zonder omzetbelasting.
b) Iedere uitkering van schade door Call2Action uit hoofde van aansprakelijkheid is beperkt tot
het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Call2Action voor het betreffende
geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Call2Action uit hoofde van de
verzekering te dragen eigen risico.
c) Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals
bedoeld onder b) van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Call2Action eveneens
beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte
honorarium.
d) Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer
dan drie maanden, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van
de (betaalde) vergoedingen (zonder omzetbelasting) voor de voorbije drie maanden.
e) Onder “directe schade” wordt in deze algemene voorwaarden telkens verstaan:
– alle redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover die vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene
voorwaarden;
– alle eventuele redelijke andere kosten gemaakt, uitsluitend voor zover deze gemaakt zijn
om de door Call2Action geleverde Diensten (alsnog) aan de Overeenkomst te laten,
beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Call2Action toegerekend kunnen worden; of
deze redelijke kosten zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, een en ander
echter uitsluitend voor zover Opdrachtgever aantoont dat de gemaakte kosten
daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
f) De aansprakelijkheid van Call2Action voor indirecte schade waaronder – maar niet uitsluitend
– gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, schade verband houdende
met inschakeling van derden en alle andere vormen van schade genoemd en bedoeld in dit lid,
is uitgesloten.
g) Call2Action is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) druk- of schrijffouten in de uitvoering
van de Diensten.
h) Opdrachtgever vrijwaart Call2Action tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect,
middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
i) Aansprakelijkheid van Call2Action wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Call2Action onverwijld
schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens een redelijke termijn ter nakoming wordt
gesteld, en Call2Action ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming
van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Call2Action in staat is adequaat te
reageren.
j) De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheden komen te vervallen indien
en voor zover een schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Call2Action.

Tussentijdse beëindiging, opschorting en ontbinding

Artikel 14.
a) Annulering of tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever is uitgesloten. Indien dit
onverhoopt toch geschiedt, behoudt Call2Action het recht op volledige betaling en vergoeding
van schade uit hoofde van de Overeenkomst.
b) Tussentijdse wijziging van de Opdracht op initiatief van Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk
indien Call2Action met een dergelijke wijziging instemt. De eventuele hieruit voortkomende
extra kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
c) Call2Action is onder meer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst direct te ontbinden/te beëindigen, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt;
– na het sluiten van de Overeenkomst aan Call2Action ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Call2Action kan
worden gevergd de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na
te komen.
d) Voorts is Call2Action bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
e) Indien de Overeenkomst wordt ontbonden als gevolg van het bepaalde onder c) of d), zijn de
vorderingen van Call2Action op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien
Call2Action de nakoming van de verplichtingen op grond van het voorgaande opschort,
behoudt Call2Action haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
f) Indien Call2Action op basis van het voorgaande tot opschorting of ontbinding overgaat, is
Call2Action op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op
welke wijze dan ook ontstaan.
g) Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Call2Action gerechtigd tot het
vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
h) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid
waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Call2Action vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de
Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Call2Action op Opdrachtgever
zijn in dat geval onmiddellijk en volledig opeisbaar.
i) Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de
in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan Call2Action
betaalde aanbetalingen/voorschotten/(kosten)vergoedingen niet geretourneerd.

Rechts- en forumkeuze

Artikel 15.
a) Op alle Offertes en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Call2Action is Nederlands recht
van toepassing.
b) Tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen
verband houdende met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Call2Action beslecht door
de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland.